Telefon Telefon: +48 795 960 903

WYSYŁKA ZAMÓWIEN W DNIACH: PONIEDZIAŁEK-ŚRODA

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Iglaste Pudełko

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy Iglaste Pudelko, działający pod adresem: www.iglastepudelko.pl, prowadzony jest przez Wiktoria Wolska Sklep Ogrodniczy, z siedzibą przy: ul. Klonowa -, 26-300 Opoczno, działający pod numerem NIP: 7681845480, REGON: 388854655. 
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Iglaste Pudełko a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.). 
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. 
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. 
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.iglastepudelko.pl zakładkę „Regulamin". 
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.iglastepudelko.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie. 

2. DEFINICJE 

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów. 

Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. 

Sprzedawca - Wiktoria Wolska Sklep Ogrodniczy z siedzibą przy: ul. Klonowa -, 26-300 Opoczno, NIP: 7681845480, REGON: 388854655 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej. 

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.iglastepudelko.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia. 

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności. 

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów. 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu. 
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.iglastepudelko.pl lub e-mailowo na adres sklep@iglastepudelko.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku ’DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu. 
 4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów lub Usług, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia. 
 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
  w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu. 
 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura. 
 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  E-mail - sklep@iglastepudelko.pl
  Telefon - 795960903 
 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość towaru, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu. 
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU 

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej DPD lub InPost
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego. 
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: od 3 do 7 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski. 
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika. 
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. 

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: 
  za pobraniem - przy odbiorze przesyłki;
  przelewem, na rachunek bankowy - 63 1240 3129 1111 0011 0191 7109;
  płatność on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24 
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

6. REKLAMACJA 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1145, ze zm.). 
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
  Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
  Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 
 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnía wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 
 10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 12. Reklamacje dotyczące Towarów, można zgłaszać składając Sprzedawcy wypełniony formularz Reklamacji. Formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 13. Formularz Reklamacji należy wysłać na e-mail: biuro@iglastepudelko.pl
 14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Klonowa - 26-300 Opoczno. 
 15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania. 
 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta. 
 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. 
 18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat. 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na e-mail: biuro@iglastepudelko.pl 
  lub dołączyć go bezpośrednio do przesyłki zawierającej zwracany produkt.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Klonowa -, 26-300 Opoczno. 
 6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta"). 

8. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
  Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
  Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładkach „Polityka prywatności" i “Ochrona danych osobowych” na stronie Sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu. 
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.iglastepudelko.pl .
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia. 
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
Załącznki nr 1
Załącznik nr 2

KONTAKT

Iglaste Pudełko

+48 795 960 903

E-mail: sklep@iglastepudelko.pl

Szkółka krzewów ozdobnych

Krzewy ozdobne Opoczno

Picea omorika Picea abies, Jodły, Świerki, Sosny
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 26065